شکار چند سؤال از 10 سؤال

صبح آزمون همگی می‌رویم شکار! باور نداری؟

شکار چند سؤال از 10 سؤال

صبح آزمون همگی می‌رویم شکار! باور نداری؟

اگر شما مثلاً هدف‌گذاری کرده باشید که در یک درس سه تا از ده تا سؤال را جواب دهید و درصد 30 را کسب کنید آیا اگر به سه سؤال ساده پاسخ دهید یا به سه سؤال مشکل پاسخ دهید در درصدی که کسب می‌کنید تفاوتی ایجاد می‌شود؟ آیا در هر دو صورت نمره‌ی شما 30 درصد نخواهد بود؟

پس باور کنید که صبح آزمون به شکار می‌رویم؛ به شکار سؤالات ساده.

قطعاً هدف دانش‌آموزان ساعی فرار از سؤالات دشوار یا نسبتاً دشور نیست، بلکه با این کار به حداقل نمره‌ی هدف‌گذاری‌شده‌ی خود می‌رسند و می‌توانند در جلسه‌ی آزمون اعتمادبه‌نفس و انگیزه‌ی خود را برای پاسخ به سؤالات دیگر تقویت کنند. ضمن آن‌که با این کار برای خود زمان و آرامش می‌خرند. پس شب قبل از آزمون استراتژی خود را برای شکار مشخص کنید تا بتوانید پیروز میدان باشید.