برنامه‌ی متعادل

در جای جای دفتر برنامه‌ریزی سخن از برنامه‌ی متعادل هر شخص است اما برنامه‌ی متعادل چیست؟ الگویی نسبی که حداقل برای چند هفته می‌تواند رفتار آموزشی ما را تنظیم و هدایت کند.

برنامه‌ی متعادل

در جای جای دفتر برنامه‌ریزی سخن از برنامه‌ی متعادل هر شخص است اما برنامه‌ی متعادل چیست؟ الگویی نسبی که حداقل برای چند هفته می‌تواند رفتار آموزشی ما را تنظیم و هدایت کند.

چگونه از برنامه‌ی متعادل آگاهی پیدا کنیم؟ با رصد روند مطالعاتی خودمان در صفحه‌ی 182 و در بازه‌ی زمانی 4 تا 6 هفته از برنامه‌ی متعادلمان آگاهی پیدا می‌کنیم.  

بر اساس چه ویژگی‌هایی برنامه‌ی متعادلمان را برای چند هفته تنظیم می‌کنیم؟ 1- با در نظر گرفتن میانگین ساعات مطالعه‌ی هفتگی، 2- نقاط قوت و ضعف ما در درس‌های مختلف، 3- اهمیت و ضریب درس در کنکور.

ضرورت آشنایی هر شخص با برنامه‌ی متعادلش چیست؟

  • هر دانش‌آموز از توان واقعی مطالعاتی خود در طول هفته‌ها آگاهی می‌یابد و هم‌چنین مدل درس خواندن هر دانش‌‌آموز را به او نشان می‌دهد.

  • دانش‌آموز می‌تواند با آگاهی از میانگین ساعت مطالعه‌ی خود در طول چند هفته و تعادل برقرارشده در هر جنبه، میزان موفقیت خود را با در نظر گرفتن نتایجش، مورد ارزیابی قرار دهد.

  • دانش‌آموز می‌تواند با آگاهی از برنامه‌ی متعادل خود برنامه‌ریزی را برای روزهای آتی خود در نظر بگیرد که اجرایی‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد و با شرایط او سازگاری واقعی داشته باشد.