بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان آزمون 6 آذر

این سؤال مربوط به صفحه‌های 13 تا 14 کتاب درسی و سؤال 56 آزمون 22 آبان است. دانش‌آموزان باید به این سؤال جواب می‌دادند.

بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان آزمون 6 آذر

سؤال 81: این سؤال مربوط به صفحه‌های 13 تا 14 کتاب درسی و سؤال 56 آزمون 22 آبان است. دانش‌آموزان باید به این سؤال جواب می‌دادند.

سؤال 82: این سؤال از صفحه‌ی 3 کتاب درسی طراحی شده و سؤال بسیار ساده‌ای است و در سطح آزمون تیزهوشان نیست. دانش‌آموزانی که این سؤال را اشتباه جواب داده‌اند به جای تقسیم 8 بر 3، 3 را بر 8 تقسیم کرده‌اند.

سؤال 83: این سؤال مربوط به صفحات 7 تا 10 کتاب درسی و سؤال ساده‌ای است. دانش‌آموزان با کمی دقت متوجه می‌شوند که  و  با هم برابرند؛ پس نمره‌ی علی و رضا برابر خواهد بود. حتی کسانی که به این نکته توجه نکرده باشند هم با یک عمل ضرب و یک عمل تقسیم به جواب مسئله می‌رسیدند.

سؤال 84: این سؤال مربوط به صفحه‌ی 15 کتاب درسی است و مشابه سؤال 53 آزمون 22 آبان است. سؤال ساده‌ای است و با توجه به این‌که سومین دفعه‌ی تکرار این سؤال در آزمون بود، باید دانش‌آموزان به آن جواب می‌دادند.

سؤال 85: این سؤال مربوط به صفحه‌ی 31 کتاب درسی و یک سؤال الگویابی است. دانش‌آموزان باید ارتباط بین سطرهای جدول را پیدا کرده و سپس مجموع سطر پایانی را به دست آورند. این سؤال برای میانگین دانش‌آموزان سؤال سختی است.

سؤال 86: این سؤال مربوط به صفحات 17 تا 23 کتاب درسی است. طراح سؤال از واژگان متنوعی برای به خطا انداختن دانش‌آموزان استفاده کرده است اما با توجه به این‌که در تمام آزمون‌های کانون تا کنون چه در دفترچه‌ی عادی و چه در دفترچه‌ی تیزهوشان مشابه این سؤال آمده است دانش‌آموزان با بررسی سؤالات دفترچه‌های قبلی باید می‌توانستند به آن پاسخ دهند.

سؤال 87: این سؤال مربوط به صفحات 23 تا 29 کتاب درسی و برای میانگین دانش‌آموزان، سؤال سختی است. دانش‌آموزان با رسیدن به این سؤال با زدن علامت ضربدر می‌توانستند آن را به آخر آزمون موکول کنند. دانش‌آموز برای جواب دادن به این سؤال باید به دو نکته توجه کند: 1- شرط بزرگ یا کوچک بودن عدد مورد نظر، 2- مجموع ارقام عدد برابر 7 باشد.

سؤال 88: این سؤال مربوط به صفحات 35 تا 39 کتاب درسی است و مشابه این سؤال در دو آزمون قبلی موجود بود. دانش‌آموز با بررسی سؤالات دفترچه‌های قبلی و توجه به رابطه‌ی بین محیط چرخ و مسافت طی‌شده می‌توانست به سؤال جواب دهد.

سؤال 89: این سؤال مربوط به صفحه‌ی 35 کتاب درسی است. برای جواب دادن به این سؤال دانش‌آموز باید به واحد‌های اندازه‌گیری دقت کرده و مفهوم میانگین گرفتن را بداند.

سؤال 90: این سؤال مربوط به صفحات 38 تا 40 کتاب درسی است. دانش‌آموز برای جواب دادن به این سؤال باید دقت کند که کدام کسر باید به دیگری تقسیم شود و این‌که در ساده کردن کسرها دچار اشتباه نشود. این سؤال برای میانگین دانش‌آموزان، ساده است.

به طور کلی می‌توان گفت در این آزمون، 4 سؤال مشابه آزمون‌های قبلی، 4 سؤال نسبتاً ساده و فقط 2 سؤال خلاقانه بود.