پیدایش و گسترش حیات - نکته و تست - زیست

پیدایش و گسترش حیات

پیدایش و گسترش حیات - نکته و تست - زیست


نکات مهم فصل سوم ( پیدایش و کسترش زندگی) زیست پیش دانشگاهی  شامل جمع بندی نکات مهم و ترکیبی، قید ها و ترین و سوالات کنکور 

سراسری پیوست شده است.

نویسنده : مسعود هاشمی


خرید کتاب