تغییر و تحول گونه‌ها - تست و نکته- زیست

زیست شناسی

تغییر و تحول گونه‌ها - تست و نکته- زیست

نکات مهم فصل چهارم ( تغییر و تحول گونه ها) زیست پیش دانشگاهی  شامل جمع بندی نکات مهم و ترکیبی، 

قید ها و ترین و سوالات کنکور سراسری پیوست شده است.

نویسنده : مسعود هاشمی