درس 8لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 8 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی را اینجا بیاموزید

درس 8لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

Ebullient 

احساساتی/پر هیجان

Garrulous 

پر حرف

Intrepid 

با جرئت/شجاع

Zealot 

فدایی/متعصب/جانفشان

Candid 

راستگو/صمیمی

Pristine 

تر و تازه/پیشین/دست خورده

Mollify 

فرو نشاندن/آرام کردن

Stolid 

بی عاطفه/بی حس/بی حال

Peccadillo 

لغزش/اشتباه کوچک

Vestige 

نشان/اثر

Fortuitous 

تصادفی/اتفاقی

Potentate 

شخص توانا/پادشا


Syncopation  

کوتاه سازی واژه/آهنگ بین دو ضرب

August 

ماه هشتم سال مسیحی که 31 روز است/اوت

Paradox 

پارادوکس/متناقض نما

Permeate 

سرایت کردن/نفوذ کردن

Pervade 

فراوان یا شایع بودن

Eclectic 

انتخابی/گلچین