آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 5 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل پنجم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 5 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل پنجم اصول حسابداری 1


لغات فارسی

معادلات انگلیسی

درآمد

Revenue / income

اصل تحقق درآمد

Revenue realization principle

هزینه

Expense

پیش پرداخت

Payment in advance / prepayment

پیش پرداخت هزینه

Prepaid expense

صورت سود و زیان

Income statement / income sheet

صورت درآمد و هزینه

Revenue and expense statement

صورت نتایج عملیات

Operating results statement

سود خالص

Net income / net profit

زیان خالص

Net loss


آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری