تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون 20 آذر تمرین کنید(زیست)

50 سؤال از مبحث‌های پروتئین‌سازی، تکنولوژی زیستی، تغییر گونه ها، گسترش حیات، ایمنی بدن و دستگاه عصبیکنکوری های تجربی

در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث های پروتئین‌سازی، تکنولوژی زیستی، تغییر گونه ها، گسترش حیات، ایمنی بدن و دستگاه عصبی ضمیمه شده است.

زمان پیشنهادی 36 دقیقه (مطابق کنکور ) است.

فایل های ضمیمه