تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون 20 آذر تمرین کنید(زیست)

50 سؤال از مبحث‌های پروتئین‌سازی، تکنولوژی زیستی، تغییر گونه ها، گسترش حیات، ایمنی بدن و دستگاه عصبی

تجربی‌ها این تست‌ها را قبل  از آزمون 20 آذر تمرین کنید(زیست)

کنکوری های تجربی

در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث های پروتئین‌سازی، تکنولوژی زیستی، تغییر گونه ها، گسترش حیات، ایمنی بدن و دستگاه عصبی ضمیمه شده است.

زمان پیشنهادی 36 دقیقه (مطابق کنکور ) است.

خرید کتاب