سوم تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون20 آذر تمرین کنید(زیست)

زست شناسی

سوم تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون20 آذر تمرین کنید(زیست)

دانش آموزان عزیز سوم تجربی

 در فایل پیوست 50 سؤال از 

فصلهای 1، 2، 3 و 4 سال سوم و فصل‌های 2، 3 و 4 سال دوم ضمیمه شده است.