سوم تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون20 آذر تمرین کنید(زیست)

زست شناسیدانش آموزان عزیز سوم تجربی

 در فایل پیوست 50 سؤال از 

فصلهای 1، 2، 3 و 4 سال سوم و فصل‌های 2، 3 و 4 سال دوم ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه