مفاهیم کلیدی نقشه‌برداری: منحنی‌میزان

منحنی‌میزان‌ها خطوط فرضی هستند که تمام نقاط واقع در آن‌ها دارای ارتفاع یکسان نسبت به سطح دریا و یا یک مبدأ مشخص می‌باشند.

مفاهیم کلیدی نقشه‌برداری: منحنی‌میزان

مفاهیم کلیدی نقشه‌برداری:‌ منحنی‌میزان

منحنی‌میزان‌ها خطوط فرضی هستند که تمام نقاط واقع در آن‌ها دارای ارتفاع یکسان نسبت به سطح دریا و یا یک مبدأ مشخص می‌باشند. این منحنی‌میزان‌ها ضمن مشخص کردن وضعیت پستی و بلندی‌ها، ارتفاع و شیب واقعی محل را نیز مشخص می‌نمایند.

قوانین خاص منحنی‌میزان‌ها:

1- فاصله‌ی خطوط منحنی‌میزان در دامنه‌های کم شیب بیش‌تر می‌شود.

2- فاصله‌ی خطوط منحنی‌میزان در دامنه‌های پرشیب کم‌تر می‌شود.

3- در حد فاصل هر دو خط منحنی‌میزان متوالی، شیب زمین ثابت در نظر گرفته می‌شود.

4- تمام خطوط تراز، در نهایت یا در خود نقشه و یا در حاشیه‌ی نقشه بسته می‌شوند.

5- خطوط منحنی‌تراز در طبیعت وجود ندارند.

6- خطوط منحنی‌تراز در موارد خاصی مانند صخره‌های آویزان، از روی یکدیگر عبور نکرده و یکدیگر را قطع نمی‌کنند.

7- خطوط منحنی‌تراز دارای فواصل یکسان، نشانگر دامنه‌های دارای شیب یکنواخت است.

8- رفتن از یک خط تراز به خط تراز بالاتر، نشان‌دهنده‌ی ارتفاع بیش‌تر می‌باشد.

9- هر چه فاصله‌ی خطوط منحنی‌میزان کم‌تر باشد، شیب زمین بهتر مجسم می‌شود.

10- اگر خطوط تراز، منحنی‌های تو در تو بوده و رقم آن‌ها از خارج به داخل افزایش پیدا کند، نشان‌دهنده‌ی یک برآمدگی تپه‌ای شکل است و برعکس اگر کاهش پیدا کند، نشان‌دهنده‌ی یک تورفتگی گودالی شکل است.

موارد استفاده از نقشه‌های دارای منحنی‌میزان:

1- محاسبه‌ی شیب خطوط

2- پیاده‌کردن یک امتداد با شیب معین

3- رسم پروفیل (نیم‌رخ) یک امتداد

«سعید کمالو»