تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حضرت مریم در شهرری تهران

تجهیزکتابخانه دبیرستان حضرت مریم در شهرری تهران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حضرت مریم در شهرری تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان حضرت مریم در منطقه شهرری تهران را تجهیز نمود .

خانم طاهره شاهدی پور، مدیر دبیرستان می گوید این مرکز در سال 1370 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 435 دانش آموز دختر را تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 14 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه ،20 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 70/050/000 ریال (7 میلیون و 5 هزارتومان) می باشد که مبلغ 49/000/000 ریال (4 میلیون و 900 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 21/050/000 ریال (2میلیون 105 هزار تومان) از سوی آقای مصطفی فخاری نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان شهرری پرداخت شده است

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 405 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حضرت مریم در شهرری تهران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حضرت مریم در شهرری تهران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حضرت مریم در شهرری تهران