کارنامه رنگی (تجمعی) آذر 94 را دریافت کنید

کارنامه رنگی (تجمعی) پروژه دوم (آزمون‌های مهر و آبان) خود را می‌توانید از صفحه شخصی دریافت کنید .

کارنامه رنگی (تجمعی) آذر 94 را دریافت کنید

کارنامه رنگی (تجمعی) آذر 94 مربوط به پروژه دوم (آزمون های مهر و آبان)  خود را می توانید از صفحه شخصی  دریافت کنید .


پرینت این کارنامه را به صورت رنگی از  پشتیبان خود در جلسات 5 نفره دریافت کنید. 


کارنامه رنگی (تجمعی) آذر 94 را دریافت کنید