اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (4)

بدیهی است که در یک روز نمی‌توان تعداد ۸ درس یا بیش‌تر را خواند؛ اما قطعاً باید همه‌ی درس‌ها (چه عمومی و چه اختصاصی) را در طی یک هفته مطالعه کنید.

اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (4)

همه‌ی درس‌ها را در هفته مطالعه کنید

بدیهی است که در یک روز نمی‌توان تعداد ۸ درس یا بیش‌تر را خواند؛ اما قطعاً باید همه‌ی درس‌ها (چه عمومی و چه اختصاصی) را در طی  یک هفته مطالعه کنید.

درس‌های اختصاصی مهم‌تر را (مثل ریاضیات برای رشته‌ی ریاضی یا زیست برای تجربی و ادبیات و عربی برای انسانی) هر روز در برنامه بگنجانید و درس‌های دیگر را در روزهای هفته پخش کنید.

هر درس را حداقل ۲ بار در هفته مطالعه کنید. امتداد و پیوستگی در مطالعه‌ی درس‌ها، تثبیت و تسلط آن‌ها را قطعی خواهد کرد. مطالعه‌ی منفصل و شکسته با وقفه‌های یک هفته یا بیش‌تر به تثبیت آن‌ها صدمه خواهد زد.