اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (4)

بدیهی است که در یک روز نمی‌توان تعداد ۸ درس یا بیش‌تر را خواند؛ اما قطعاً باید همه‌ی درس‌ها (چه عمومی و چه اختصاصی) را در طی یک هفته مطالعه کنید.همه‌ی درس‌ها را در هفته مطالعه کنید

بدیهی است که در یک روز نمی‌توان تعداد ۸ درس یا بیش‌تر را خواند؛ اما قطعاً باید همه‌ی درس‌ها (چه عمومی و چه اختصاصی) را در طی  یک هفته مطالعه کنید.

درس‌های اختصاصی مهم‌تر را (مثل ریاضیات برای رشته‌ی ریاضی یا زیست برای تجربی و ادبیات و عربی برای انسانی) هر روز در برنامه بگنجانید و درس‌های دیگر را در روزهای هفته پخش کنید.

هر درس را حداقل ۲ بار در هفته مطالعه کنید. امتداد و پیوستگی در مطالعه‌ی درس‌ها، تثبیت و تسلط آن‌ها را قطعی خواهد کرد. مطالعه‌ی منفصل و شکسته با وقفه‌های یک هفته یا بیش‌تر به تثبیت آن‌ها صدمه خواهد زد.

همایش جمع بندی عربی بخش اول (منصوبات)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی