اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (3)

هر روز پس از بازگشت به منزل حدود 60 درصد وقت خود را برای مطالعه‌ی درسی که همان روز فرا گرفته‌اید و 40 درصد دیگر را برای آمادگی برای درس فردا صرف کنید.

اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (3)

پیشروی درس همان روز همراه با مرور درس فردا

هر روز پس از بازگشت به منزل حدود 60 درصد وقت خود را برای مطالعه‌ی درسی که همان روز فرا گرفته‌اید و 40 درصد دیگر را برای آمادگی برای درس فردا صرف کنید.

مثلاً اگر ۷ ساعت درس می‌خوانید حدود ۴ ساعت برای پیشروی درس همان روز و حدود ۳ ساعت برای مرور درس فردا بگذارید. به عنوان  مثال اگر ۳ تا ۴ درس در مدرسه داشته‌اید ابتدا به مطالعه‌ی درس همان روز بپردازید، سپس درس فردا را مطالعه کنید (دوره کنید).

با این کار هنگامی که درسی داده شد چون در همان روز فراموش نشده‌اند خیلی زودتر تمرین‌ها (یا تست‌ها) را حل می‌کنید و یادگیری راحت‌تر صورت می‌گیرد و زمان کم‌تری هم صرف می‌شود و چون تکالیف داده‌شده در همان روز انجام شده است کافی است شب قبل از آن‌که درس پرسش می‌شود، فقط مرور کنید تا آمادگی مناسب را به دست آورید.