اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (1)

هر روز، هرچند اندک، مطالعه‌ی درس‌ها را انجام دهید. برای درک این موضوع می‌توانید قانون اول نیوتن را در نظر بگیرید.

اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (1)

هر روز، هرچند اندک، مطالعه‌ی درس‌ها را انجام دهید. برای درک این موضوع می‌توانید قانون اول نیوتن را در نظر بگیرید.

طبق این قانون «هر جسمی تمایل دارد وضعیت خود را حفظ کند مگر آن‌که نیرویی از بیرون بر آن وارد شود»؛ یعنی اگر ساکن است تمایل دارد در وضعیت سکون خود باقی بماند و اگر متحرک است تمایل دارد حرکت خود را حفظ کند مگر آن‌که نیرویی از بیرون بر آن وارد شود. 

پس دانش‌آموزی که چند روز یا حتی یک روز ساکن باشد و هیچ مطالعه‌ای انجام ندهد، تمایل دارد سکون خود را حفظ کند و اصولاً برای مطالعه در روز بعد، باید یک نیروی اولیه‌ای را به کار برد تا بتواند به وضعیت قبل برگردد؛ بنابراین باید مطالعه پیوسته باشد نه منفصل. حفظ این امتداد و استمرار یکی از اصول برنامه‌ریزی است.