کتاب اشتباهات متداول و درس گرفتن از اشتباهات دیگران

وقتی ما از اشتباهات دیگران درس می‌گیریم مسیر رسیدن به موفقیت را کوتاه‌تر می‌کنیم و باعث جلوگیری از تکرار آن‌ها می‌شویم.

کتاب اشتباهات متداول و درس گرفتن از اشتباهات دیگران

کتاب اشتباهات متداول مجموعه‌ی گردآوری‌شده از سؤالاتی است که دانش‌آموزان در سطح کشور به آن‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند و شامل سؤالاتی است که 11 درصد داوطلبان به آن‌ها پاسخ اشتباه داده‌اند.

درواقع دانش‌آموزان با حل این سؤال‌ها با دام‌های آموزشی آشنا شده و سعی در برطرف کردن آن‌ها خواهند کرد.

وقتی ما از اشتباهات دیگران درس می‌گیریم مسیر رسیدن به موفقیت را کوتاه‌تر می‌کنیم و باعث جلوگیری از تکرار آن‌ها می‌شویم.