دفتر برنامه‌ریزی و ویژگی‌های آن

دفتر برنامه‌ریزی ابزاری قدرتمند در کانون فرهنگی آموزش است که باعث پیشرفت دانش‌‌آموز می‌شود.

دفتر برنامه‌ریزی و ویژگی‌های آن

دفتر برنامه‌ریزی ابزاری قدرتمند در کانون فرهنگی آموزش است که  باعث پیشرفت دانش‌‌آموز می‌شود. همان طور که می‌دانید چیزی را که نتوان اندازه گرفت، نمی‌توان مدیریت کرد و بر اساس این نکته انتخاب این ابزار قدرتمند همیشه توصیه شده است.

محوریت دفتر برنامه‌ریزی بر 5 ویژگی است:

ویژگی اول نگاه به گذشته است. دانش‌آموزان با نوشتن برنامه‌ی مطالعاتی خود، آن‌ها را ماندگار می‌کنند و توانایی شناخت کامل از خود و توانایی مطالعاتی خود را دارند. درنهایت دیروز خود را می‌شناسند و توانایی اصلاح برنامه‌ی آینده خود را کسب می‌کنند و این خود انگیزه‌ای برای بهبود عملکردهای بعدی است و در آخر کار بازده عملکرد خود را مشاهده می‌کنند.

ویژگی دوم شخصی بودن برنامه‌ی هر دانش‌آموز است. هر دانش‌آموز به نسبت توانایی ذهنی، پایه‌ی درسی، نقاط قوت و ضعف، هدف‌ها، عادت‌ها و سایر شرایط می‌تواند برای خود برنامه‌ی شخصی بدون هیچ گونه الگوبرداری طراحی کند.

ویژگی سوم واحد زمانی دفتر برنامه‌ریزی است که برای یک هفته طراحی شده است. از آن‌جا که واحد زمانی روز برای مطالعه‌ی تمام درس‌ها بسیار کم و واحد زمانی ماه (30 روز) بسیار طولانی است، در این دفتر از هفته‌ استفاده شده است که برای دانش‌آموز امکان نوشتن کامل ساعات مطالعه و مقایسه‌ و ارزیابی آن‌ها وجود داشته باشد.

ویژگی چهارم در این دفتر، نقش دانش‌آموز به عنوان مهم‌ترین نقش است. البته در کنار آن، اولیا نیز نقش مهم ولی مشاوره‌ای دارند.

ویژگی پنجم، امکان رقابت دانش‌آموز با خودش است؛ چون هر هفته که برنامه‌ی زمانی و نکات مثبت و منفی را می‌نویسد و آزمون می‌دهد، نتایج برنامه‌ریزی خود را دریافت کرده و می‌تواند با تفکر در کارنامه میزان پیشرفت خود را دریابد و هر آزمون با خود رقابت کند تا به نتیجه‌ی دلخواه خود دست پیدا کند.