کتاب خودآموزی یعنی رسیدن به موفقیت

مهم‌ترین کار در مسیر رسیدن به موفقیت یادداشت اشتباهات در طول مسیر است تا آن‌ها را دوباره تکرار نکنیم و هم‌چنین یادداشت پیروزی‌های مسیر است برای تکرار دوباره‌ی آن‌ها.

کتاب خودآموزی یعنی رسیدن به موفقیت

مهم‌ترین کار در مسیر رسیدن به موفقیت یادداشت اشتباهات در طول مسیر است تا آن‌ها را دوباره تکرار نکنیم و هم‌چنین یادداشت پیروزی‌های مسیر است برای تکرار دوباره‌ی آن‌ها.

این اتفاق برای کانونی‌ها دقیقاً یعنی تکمیل کتاب خودآموزی؛ یعنی دقیقاً رسیدن به موفقیت. ما در این کتاب به دست خودمان اشتباهات و نقاط ضعف خود را یادداشت می‌کنیم تا از تکرار آن‌ها جلوگیری کنیم و می‌‌توانیم حتی چند صفحه‌ی آخر کتاب را به روش‌های موفق خود اختصاص دهیم تا این روش‌ها را بارها و بارها تکرار کنیم.

اتفاق فوق‌العاده از آن‌جا شکل می‌‌گیرد که آزمون‌های کانون بسیار استاندارد است و به طور اعجاب‌انگیزی با کنکور سراسری مشابهت دارد؛ بنابراین با تکمیل این کتاب نه‌تنها دیگر اشتباهات خود را تکرار نمی‌کنیم، بلکه با استفاده از این مشابهت بالا گامی بلند به سوی هدف خود برمی‌‌داریم.