مزیت‌ها‌ی استفاده از دفتر برنامه‌ریزی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای آموزشی کانون، دفتر برنامه‌ریزی است که استفاده‌ی متوالی و کامل کردن دقیق همراه با جزئیات برنامه‌ی مطالعاتی کوتاه‌مدت پس از اجرا، نقش مهم و کلیدی در موفقیت دانش‌آموز دارد.

مزیت‌ها‌ی استفاده از دفتر برنامه‌ریزی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای آموزشی کانون، دفتر برنامه‌ریزی است که استفاده‌ی متوالی و کامل کردن دقیق همراه با جزئیات برنامه‌ی مطالعاتی کوتاه‌مدت پس از اجرا، نقش مهم و کلیدی در موفقیت دانش‌آموز دارد.

  • 1. ایجاد انگیزه برای افزایش ساعت مطالعه

  • 2. کمک به هدفمندی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت

  • 3. ایجاد تعادل بین ساعت مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی

  • 4. ایجاد تعادل بین ساعت مطالعه‌ی تستی و تشریحی

  •  کمرنگ کردن نقاط ضعف و توجه به نقاط قوت

  • 6. مصمم شدن برای اجرای تصمیمات مهم در طول هفته‌ی آینده

  • 7. مقایسه‌ی ساعت مطالعه‌ی هر درس با درصد و تراز آن در کارنامه

  • 8. مشخص شدن تناسب و عدم تناسب درصد هر درس با روش مطالعه و کیفیت آن

  • 9. تصحیح روش‌های مطالعه‌ی هر درس با در نظر گرفتن بازدهی نحوه‌ی مطالعه‌ی هر درس