رفع اشکال آزمون‌های مستمر

اشتباهات آزمونی با هر منشأ و ماهیتی، نوعی ماده‌ی اولیه برای داشتن محصول نهایی بی‌نقص است.

رفع اشکال آزمون‌های مستمر

اشتباهات آزمونی با هر منشأ و ماهیتی، نوعی ماده‌ی اولیه برای داشتن محصول نهایی بی‌نقص است. اگر تست‌های نادرست و بدون پاسخ در منزل و در جلسه‌ی آزمون می‌توانند با تحلیل صحیح به سکوی پرتابی به سوی تکمیل نواقص یادگیری تبدیل شوند، چرا این اتفاق خوب در شرایط مشابه برای اشتباهات آزمون‌های مستمر در طول نیم‌سال اول تکرار نشود؟

هیچ گاه برگه‌های آزمونِ امتحانات تشریحی در طول نیم‌سال را از بین نبرید. هر کدام از این برگه‌های امتحانی، تحلیل‌گر ِ بخشی از یادگیری‌های کلاسی شماست و نتایج این تحلیل، تأثیر انکارناپذیری بر نتایج امتحانات نیم‌سال اول دارد.

مواردی که توانسته‌اید با موفقیت به تمام بخش‌های سؤال پاسخ درست دهید و نمره‌ی کامل را دریافت کنید، به‌خوبی بیانگر نقاط قوت آموزشی در یادگیری اولیه‌ی آن مباحث است. از طرفی، هر ایرادی که مانع کسب نمره‌ی کامل یک سؤال باشد، خبر از یادگیری ناقص در آن مبحث می‌دهد. این یعنی استفاده از این ماده‌ی اولیه برای داشتن محصول بی‌نقصِ ارزشمندی همچون یادگیری کامل در همان مبحث.

دوره‌ی آماده‌سازی برای امتحانات نیم‌سال اول و مدت‌زمانی که در طول دوره‌ی این امتحانات برای هر درس فرصت دارید، فرصت بسیار خوبی برای پرداختن به این یادگیری‌های ناقص است که بر اساس تحلیل کردن امتحانات مستمر هر درس در طول نیم‌سال حاصل می‌شود؛ زیرا شما با استراتژی‌های برترتان هم به فکر کسب مطلوب‌ترین نتیجه‌ی ممکن در امتحانات نیم‌سال اول هستید و هم با افزایش تسلط تشریحی بر این مباحث (به کمک ایجاد تغییر در یادگیری‌های ناقص) مقدمه‌ی افزایش تسلط تستی بر همین مباحث را فراهم کرده‌اید.