بهترین زمان برای بازیابی

یادگیری مفهومی بدین معنی است که مفاهیم کتاب درسی را به صورت عمیق مطالعه کرده باشیم و تسلط کاملی بر مباحث هر درس داشته باشیم.

بهترین  زمان برای بازیابی

یادگیری مفهومی بدین معنی است که مفاهیم کتاب درسی را به صورت عمیق مطالعه کرده باشیم و تسلط کاملی بر مباحث هر درس داشته باشیم.

جلسه‌ی آزمون بهترین زمان برای یادگیری، بازیابی مطالب و فکر کردن است. تفکیک یادگیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چون می‌توانید تمام مطالب را دسته‌بندی کنید. آن‌چه ناقص یاد گرفته‌اید، آن‌چه هنگام مطالعه‌ی کتاب درسی در نقطه‌ی کور واقع شده و فراموش شده است، آن‌چه به صورت کامل یاد نگرفته‌اید و جزء گزینه‌های شک‌دار است، آن‌چه به صورت سطحی یاد گرفته‌اید و فقط حفظ کرده‌اید، آن‌چه حفظ کرده‌اید و به صورت عمقی مطالعه نکرده‌اید، همه‌ی این مطالب را فقط در جلسه‌ی امتحان می‌توان دسته‌بندی و طبقه‌بندی کرد. یادگیری به روش دیگر، همان طبقه‌بندی کردن مطالب و آموخته‌های است که در طی دو هفته با سخت‌کوشی و تلاش در دفتر برنامه‌ریزی به ثبت رسانده‌اید.

دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی مطالب مهم است ولی مهم‌تر از آن، روش‌های دسته‌بندی برای یادگیری کامل و تثبیت آموخته‌هاست.

علت‌ها و راهکارها را کشف کنید. هنگامی می‌توانید راهکاری را بیابید که سرنخ در دست داشته باشید.

نکته‌های یادگیری خود سرنخ‌های مطالعه‌ی شما هستند و اشتباهات متداول نیز سرنخ‌های یادگیری‌های ناقص شما محسوب می‌شوند.

هر داوطلب یک‌سری سرنخ‌ها و یک دسته و طبقه‌ی جداگانه برای خود دارد.

خرید کتاب