عادی یا موازی

یک قسمت ویژه در برنامه‌ی راهبردی مختص قسمت عادی و موازی برخی درس‌هاست.

عادی یا موازی

یک قسمت ویژه در برنامه‌ی راهبردی مختص قسمت عادی و موازی برخی درس‌هاست. قسمت عادی، برنامه‌ی اصلی آزمون است ولی به دلیل هماهنگی با مدارس و دبیرانی که سرعت پیشروی کمی دارند قسمت موازی نیز در نظر گرفته شده است که از برنامه‌ی اصلی عقب‌تر حرکت می‌کند. در مورد این موضوع باید به چند نکته توجه کنید:

  • اگر برنامه‌ی مدرسه و کانون هماهنگ است، ترجیحاً به سؤالات عادی پاسخ دهید.

  • از نظر نمره و تراز سؤالات عادی و موازی تفاوتی ندارند (به جز تفاوت در سطح دشواری).

  • یا باید به سؤالات عادی پاسخ دهید یا موازی.

  • هر دسته از این سؤالات درصد و تراز جداگانه‌ای دارند.

  • اگر در یک درس به سؤالات موازی پاسخ دادید در سایر درس‌ها مجدداً حق انتخاب دارید.