هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یعنی چه؟

هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون در طول سال تحصیلی است. دانش‌آموزان باید هر دو هفته یک‌بار با کمک پشتیبان و اولیا این هدف‌گذاری را انجام دهند.هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون در طول سال تحصیلی است. دانش‌آموزان باید هر دو هفته یک‌بار با کمک پشتیبان و اولیا این هدف‌گذاری را انجام دهند.

1- کارنامه‌ی خود را بازنویسی کنید. این کار را از بهترین نمره تا پایین‌ترین نمره انجام دهید.

2- در کنار ستون هدف درصدی مشخص داشته باشید و برای دو درس رشد را در نظر داشتهب باشید.

3- هیچ درسی را کنار نگذارید.                  

4- به این روش یاد می‌گیرید خود را مدیریت کنید و قدم به قدم پیشرفت‌های خود را می‌بینید.

هدف‌گذاری یعنی:

- در مدت کوتاه به موفقیت رسیدن

- در یک زمان کم به یک هدف بزرگ رسیدن

- برنامه‌ریزی دقیق درسی

- هدف‌های بلند را به چند قسمت تقسیم کردن