هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یعنی چه؟

هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون در طول سال تحصیلی است. دانش‌آموزان باید هر دو هفته یک‌بار با کمک پشتیبان و اولیا این هدف‌گذاری را انجام دهند.

هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یعنی چه؟

هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون در طول سال تحصیلی است. دانش‌آموزان باید هر دو هفته یک‌بار با کمک پشتیبان و اولیا این هدف‌گذاری را انجام دهند.

1- کارنامه‌ی خود را بازنویسی کنید. این کار را از بهترین نمره تا پایین‌ترین نمره انجام دهید.

2- در کنار ستون هدف درصدی مشخص داشته باشید و برای دو درس رشد را در نظر داشتهب باشید.

3- هیچ درسی را کنار نگذارید.                  

4- به این روش یاد می‌گیرید خود را مدیریت کنید و قدم به قدم پیشرفت‌های خود را می‌بینید.

هدف‌گذاری یعنی:

- در مدت کوتاه به موفقیت رسیدن

- در یک زمان کم به یک هدف بزرگ رسیدن

- برنامه‌ریزی دقیق درسی

- هدف‌های بلند را به چند قسمت تقسیم کردن