آموزش نکات مفهومی و ترکیبی ایمنی بدن -زیست

زیست شناسی

آموزش نکات مفهومی و ترکیبی ایمنی بدن -زیست

در فایل پیوست جزوه ای آموزشی از زیست شناسی و آزمایشگاه 2 ( دستگاه ایمنی) به صورت مفهمومی و ترکیبی به زبان ساده 

آورده شده است که می تواند کمک بسیار خوبی برای دانش آموزان عزیز تجربی باشد.

نویسنده : سروش مرادی و محمد شاکری