نکات و ویژگی‌های آزمون 20 آذر دوم حسابداری

ازآنجایی که فصل 1 تئوری، قابل فهم و البته خط به خط دارای نکته است توصیه میشود که بر این فصل تسلط کامل داشته باشید.

نکات و ویژگی‌های آزمون 20 آذر دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصلهای 1 تا 5: کل مباحث

ازآنجایی که فصل 1 تئوری، قابل فهم و البته خط به خط دارای نکته است توصیه میشود که بر این فصل تسلط کامل داشته باشید. در رابطه با فصلهای 2 و 3 نیز پیشنهاد میشود بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و مانده گیری حسابها مسلط باشید. در مورد فصل 4 نیز به انواع دفاتر حسابداری و جزئیات مربوط به تراز آزمایشی دقت داشته باشید. در مورد فصل 5 تسلط بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مربوط به درآمد و هزینه و محاسبه سود یا زیان توصیه میشود. در آزمون 20/آذر/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 2 و دیگری مربوط به فصل 3 میباشد، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصلهای 1 و 2: کل مباحث

فصل 3: از ابتدای فصل تا انتهای میانگین حسابی

در رابطه با فصل 1، تسلط بر قسمت تئوری و مهارت در حل مسائل آن به خصوص قسمت «زیگما» ضروری میباشد. در رابطه با فصل 2 نیز تسلط بر نحوه تنظیم جدول توزیع فراوانیها و محاسبه انواع فراوانیها توصیه میشود. در آزمون سؤالات را با دقت بخوانید و دقت کنید که سؤال چه نوع فراوانی را از شما خواسته است. در مورد نمودارها نیز به عوامل تشکیل دهنده آنها(یعنی محور طولها و عرضها) توجه کنید. در مورد فصل 3 بر نحوه محاسبه میانگین تسلط داشته باشید. در آزمون 20/آذر/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 2 و دیگری مربوط به فصل 3 میباشد، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصلهای 1 تا 3: کل مباحث

از آنجایی که درس امور عمومی بازرگانی درسی تئوری است پیشنهاد میشود که خط به خط فصلها را با دقت بخوانید، در مورد فصل 1 نیز به مبحث مربوط به بازرگان یعنی صفحات ابتدایی این فصل توجه داشته باشید. در رابطه با فصل 2 به عوامل مؤثر بر تشکیل بازار، انواع بازارها و انواع تبانیها توجه داشته باشید. در مورد فصل 3 نیز مطالب مربوط به روشهای داد و ستد، بورس کالا و خصوصی سازی را به دقت مطالعه کنید. در آزمون 20/آذر/94، 1 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 2 میباشد، آمده است.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری