کار کردی، درس خواندی، نتیجه گرفتی

سلام به زحمت و تلاش، سلام به تو که کار کردی، درس خواندی و باور کردی که می‌توانی.

کار کردی، درس خواندی، نتیجه گرفتی

سلام به زحمت و تلاش، سلام به تو که کار کردی، درس خواندی و باور کردی که می‌توانی.

سلام به تو که خودباوری را باور کردی. راستی حالا که به گذشته‌ فکر می‌کنی چه حسی داری؟ حس رشک‌انگیز خواستن و توانستن چه شادی‌های بزرگی که در تو برمی‌انگیزد و به تو نیرو و حیات دوباره می‌بخشد؛ زیرا با چشم‌های باز، واضح و شفاف خودت را می‌بینی و بازمی‌یابی.

 این شوق بازیابی خود است که زیباترین لذت‌های کشف و هیجان را به ارمغان می‌آورد؛ این دری است که به سوی آینده باز می‌شود و جهان را زیبا می‌کند.