نکات و ویژگی‌های آزمون 20 آذر 94 ساختمان

در این قسمت نکات و ویژگی‌های آزمون 20 آذر 94 ارائه شده است.

نکات و ویژگی‌های آزمون 20 آذر 94 ساختمان


درس روشهای اجرایی ساختمان سازی:

 در این آزمون از فصل 1 تا 7 مورد پرسش واقع شده است و بهطور میانگین از هر فصل دو سوال پرسیده شده است همچنین دو سوال کنکور از این درس درآزمون قرار داده شده است.

در این آزمون سعی شده است سوالات نزدیک به کنکور باشد و اززیرنویس کتاب و اشکال کتاب نیز سوالاتی درنظر گرفته شده است.

درس نقشه برداری ساختمان:

در این آزمون از فصل 1 تا 3 کتاب مورد پرسش واقع شده است وبه طور میانگین از هر فصل 5 سوال پرسیده شده است. همچنین یک سوال کنکور قرار دادهشده است.

در فصل یک به مقیاس و شمال های نقشه برداری توجه بیشتری شود.

در فصل دوم اجزا و تجهیزات نقشه برداری به دقت کمورد مطالعه قرار گیرد.

با توجه به اینکه فصل سوم کتاب سوالات محاسباتی دارد، اینفصل با دقت بیشتری مطالعه شود و در آزمون مسئله از این فصل داده شده است.