تاثیر امواج تلفن همراه بر مغز

در این مطلب تاثیر امواج تلفن همراه بر مغز انسان ارائه شده است.

تاثیر امواج تلفن همراه بر مغز

تاثير امواج تلفن همراه بر مغز

شايد شما هم يکي از کاربران تلفن همراههستيد، اما آيا مي دانيد صحبت کردن با تلفن همراه بدون رعايت شرايط ايمني چه زيانهاي پزشکي و عوارض جانبي در بر خواهد داشت؟
امروزه استفاده ازتلفن همراه جزو لاينفک زندگي مردم جهان شده است. در سال گذشتهحدود 730 ميليون دستگاه تلفن همراه به فروش رسيده است و اکنون حدود يک سوم ازجمعيت جهان جزو کاربران تلفن همراه هستند و بيش از 500 ميليون نفر از مردم جهان ازتلفنهاي همراهي استفاده مي کنند که داراي تشعشعات الکترومغناطيسي هستند. بحث وجدلهاي بسياري درباره تاثيرات منفي اين امواج وجود دارد و به همين جهت هر از گاهدانشمندان در نقاط مختلف جهان نتايج جديدي از تحقيقات خود را ارائه مي دهند که ميتواند بسيار حائز اهميت باشد. پژوهشگران دانشگاه صنعتي اميرکبير نيز اثر اين امواجرا بر بافت مغز و جمجمه مورد بررسي قرار داده اند.

با توجه به زيانهاي احتمالي امواج پخش شده از تلفنهاي همراه براي تندرستي انسان ،شناخت و بررسي تاثير اين امواج و ارائه راهکارهاي مناسب براي ايمن سازي تلفنهايهمراه بسيار ضروري است. اکنون پژوهش هاي گسترده اي به وسيله سازمان هاي جهانيمانند سازمان بهداشت جهاني در حال انجام است. امواج قوي راديويي و پارازيت ها چونبه صورت همگن در محيط پخش مي شوند، براي انسان زيان آورند. امواج پخش شده از تلفنهمراه از نوع امواج راديويي قوي هستند. اين امواج در آنتن هاي فرستنده پديد ميآيند و از سطح اين آنتن ها تابيده مي شوند. امواج راديويي با فرکانس بالا براي بدنانسان مضر بوده و با عث بروز سرطان و بيماري هاي مغزي مي شوند. در محيط پيرامون مابيشترين موجي که سلامت انسان را به خطر مي اندازد، امواج گوشي تلفن همراه است ؛زيرا گوشي تلفن همراه در تماس با بدن انسان است و عوارض آن در درازمدت مشخص مي شود.زيان تلفنهاي همراه از زماني مطرح شد که فردي در سال 1993 در ايالت فلوريدايامريکا به تومور مغزي مبتلا شد.
امروزه پژوهشگران دريافته اند که ورود سامانه هاي نوين فناوري به زندگي انسان ،تاثيرات بيولوژيک نامطلوبي را به همراه داشته است. امواج الکترومغناطيسي توليد شدهدر آنتن هاي راديويي و تلفن همراه در تشکيل غدد سرطاني و رشد آن نقش بسزايي دارند.کمترين اثر سوئ تلفن همراه بر بدن ، عرق کردن دستي است که تلفن همراه با آن گرفتهشده است.
تشعشعات راديو اکتيويته حاصل از تلفن همراه موجب تغيير در فعل و انفعال بدن شده ومي تواند موجب بروز بيماري هاي جديد شود. در حال حاضر توجه اغلب پزشکان از استفادهاز تلفن همراه ، روي آثار مخرب اين تشعشعات بر مغز انسان متمرکز است.


کاهش شنوايي


استفاده پيوسته از تلفن همراه از حدود20 دقيقه به بالا مي تواند با افزايش تدريجي حرارت بافتهاي مغز، سبب ايجاد تغييراتبيولوژيک در بافت مغز و در نتيجه کاهش شنوايي شود. در اين صورت کاهش مدت زمانمکالمه با تلفن همراه يا استفاده از سيمهاي ارتباطي هندزفري مي تواند به عنوانموثرترين روش پيشگيري از مضرات اين امواج مطرح شود. در اين پژوهش قطر جمجمه درناحيه گوش ، 8 سانتي متر در نظر گرفته شده است.
به گفته صراف ، مغز 15 لايه دارد که از نظر الکترونيکي با هم متفاوت هستند. درسالهاي اخير براساس ضريب گذردهي الکتريکي ، مغز به سه لايه مشابه تقسيم شده است.
در اين پژوهش نيز با در نظر گرفتن مغز سه لايه و استفاده از روشهاي محاسباتي وتفاضل محدود، اثر تشعشعات الکتريکي که از لايه هاي مختلف کره مغز مي گذرند، مدلسازي شده است.
از طريق مدل سازي امواج نتايجي به دست آمده است که با يافته هاي تجربي ديگر محققانمقايسه و مورد تاييد قرار گرفته است.
از ويژگي هاي مهم اين تحقيق ، تلفيق دو روش محاسباتي مطرح در اين خصوص است و ازنوآوري هاي مهم اين طرح به شمار مي آيد که موجب کاهش زمان محاسبات و افزايش سرعتپاسخ دهي شده است.
به گفته صراف در مدلهاي ديگري که تا به حال ساخته شده است تنها از يک روش محاسباتياستفاده شده است که هر يک محاسن و معايب خاص خود را دارد، ولي در اين پژوهش ازتلفيق اين دو روش استفاده شده است.