نکات و ویژگی‌های آزمون 20آذر ساختمان

نکات و ویژگی‌های آزمون 20 آذر 94 در درس مبانی نقشه برداری و مساحی عنوان شده است.

نکات و ویژگی‌های آزمون 20آذر ساختمان

نکات و ویژگی های آزمون 20 آذر 94

درس مبانی نقشه برداری :

طبقه بندی نقشه بردارری بر اساس موضوع:

الف) نقشه برداری مهندسی: این قسمت خود شامل بخش های زیر است:

- نقشه برداری اجرایی پروژه های عمرانی برای کسب و جمع آوری معلومات و اطلاعات مهندسی در مورد کارهایی از قبیل ایجاد سدها، پل ها، جاده ها و مخازن آب.

- نقشه برداری شناسایی، برای برآورد تقزیبی هزینه های اجرای پروژه.

- نقشه برداری مقدماتی، برای جمع آوری اطلاعات دقیق به منظور انتخاب بهترین محل جهت انجام پروژه های ساختمانی از قبیل سد و راه و تخمین هزینه های مربوط.

- نقشه برداری برای پیاده کردن پروژه های ساختمانی، از قبیل قوس های جاده، حدود مناطق و غیره در روی زمین.

ب) نقشه برداری زمین شناسی: برای تعیین طبقات مختلف پوسته زمین.

ج) نقشه برداری زیرزمینی: در زیمنه تعیین موقعیت و پیاده کردن عوارض از زیرزمین، مانند معادن و تونل هابحث می کند.

د) نقشه برداری باستان شناسی: برای تعیین موقعیت آثار تاریخی و قدیمی کاربرد دارد.

ه) نقشه برداری نظامی: جهت تهیه نقشه های نظامی و تعیین نقاط استراتژیک و دفاعی و تعرضی به کار می رود.

درس مساحی:

خطاها در مترکشی:

الف) خطاهای بزرگ در مترکشی:

1- اشتباه در انتخاب صفر متر.

2- اشتباه در خواندمن یا نوشتن اندازه ها.

3- اشتباه کرفتن نقاط ابتدایی یا انتهایی دهنه های مترکشی.

4- اضافه حساب کردن یا از قلم انداختن یک یا چند دهنه از مسیر اندازه گیری.

5- اشتباه جمع زدن فاصله ها در اندازه گیری های چند دهنه.

ب) خطاهای تدریجی در مترکشی:

1- خطا در اثر استاندارد نبودن طول متر.

2- خطای درجه حرارت.

3- خطای شکم دادن متر(شنت).

4- خطای افقی نبودن متر.

5- خطای کشش نامناسب متر.

6- خطای امتدادگذاری.

ج) خطای اتفاقی در مترکشی:

1- خطای مربوط به قرائت اجزای متر.

2- خطا در اثر باد و تکان خوردن متر.


 

خرید کتاب