برنامه‌ای برای افزایش ساعات مطالعه

اگر می‌خواهید ساعات مطالعه‌ی خود را افزایش دهید، نکته‌ی بسیار مهم این است که عجله نکنید.

برنامه‌ای برای افزایش ساعات مطالعه

اگر می‌خواهید ساعات مطالعه‌ی خود را افزایش دهید، نکته‌ی بسیار مهم این است که عجله نکنید.

یک اصل روان‌شناسی می‌گوید: هر رفتار در طول زمان به وجود می‌آید و تغییر رفتار نیز به زمان نیاز دارد.

عجله و دست‌پاچگی در افزایش زمان‌های مطالعه به نتیجه‌ای غیر از آشفتگی و اضطراب نخواهد انجامید.

پس اقدام برای افزایش ساعات مطالعه باید به صورت گام به گام صورت گیرد. مطمئن باشید با یک برنامه‌ی حساب‌شده و منظم می‌توانید علاوه بر افزایش تدریجی ساعات درس خواندن، از زمان‌های موجود هم استفاده‌ی خوبی بکنید.

به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه، به صورت تدریجی و گام به گام عمل کنید.