آشنایی با کتاب اشتباهات متداول

منطق این کتاب بر اساس رایج‌ترین و بیش‌ترین اشتباهات دانش‌آموزان در آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش است.

آشنایی با کتاب اشتباهات متداول

منطق این کتاب بر اساس رایج‌ترین و بیش‌ترین اشتباهات دانش‌آموزان در آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش است.

از ویژگی‌های کتاب می‌توان به سؤالات دام‌دار منطبق با مباحث کتاب درسی و نکات آموزشی و هشدارهای آموزشی تنظیم سؤال‌ها بر اساس دشواری و پاسخ تشریحی کامل و درصد پاسخ‌گویی دانش‌آموزان به گزینه‌های دام‌دار اشاره کرد.

بدیهی است که تأثیر تعداد پاسخ‌های نادرست در افت تراز و کاهش نتیجه‌ی آزمون کم‌تر از تأثیر مثبت پاسخ‌های درست نیست.