موفقیت همان‌جایی است که تو حرکت می‌کنی

موفقیت الزاماً در یک نقطه ایجاد نمی‌شود، بلکه یک فرایند است و تدرجی شکل می‌گیرد.

موفقیت همان‌جایی است که تو حرکت می‌کنی

موفقیت الزاماً در یک نقطه ایجاد نمی‌شود، بلکه یک فرایند است و تدرجی شکل می‌گیرد. در یک آزمون نتیجه‌ی تو می‌تواند متفاوت باشد، اما معنای موفقیت را نمی‌توانی صرفاً از نتیجه برداشت کنی.

- آن روزی که می‌خواهی برای آزمون بروی، آیا از تلاشت راضی بوده‌ای؟ آیا همه‌ی تلاشت را کرده‌ای؟ این خود یک موفقیت است؛ چون تو حرکت کرده‌ای!

- در جلسه‌ی آزمون نشسته‌ای. بعضی از سؤال‌ها را بلد هستی و جواب بعضی‌ها را هم نمی‌دانی یا فراموش کرده‌ای. چند سؤال هم برایت شک‌دار هستند. آیا این سؤالات را با تکنیک (ف ش ن م) نشان‌دار کرده‌ای؟ آیا مدیریت زمان را با تکنیک ضربدر و منها اجرا کرده‌ای؟ آیا توانستی در جلسه‌ی آزمون هم یاد بگیری؟ به روش مطالعه‌ات در بعضی از مباحث و درس‌ها فکر کرده‌ای؟ این خود یک موفقیت است؛ چون تو حرکت کرده‌ای!

- آزمون تمام شد، اما کار تو تمام نشده است! ارزیابی آزمون از خود آزمون هم مهم‌تر است. آیا ارزیابی آزمون را بلافاصله آغاز کرده‌ای؟ آیا سوالاتی را که غلط پاسخ داده‌ای یا پاسخ نداده‌ای، تحلیل کرده‌ای؟ آیا توانسته‌ای استراتژی خودت را برای دو هفته‌ی آینده ترسیم کنی؟ این خود یک موفقیت است؛ چون تو حرکت کرده‌ای!