روش بازیابی آرامش شما را بیش‌تر می‌کند

نگاهی به برنامه‌ی راهبردی و مباحث آزمون بعد انداخت. حجم آزمون از آن‌چه فکرش را می‌کرد، بیش‌تر بود.

روش بازیابی آرامش شما را بیش‌تر می‌کند

نگاهی به برنامه‌ی راهبردی و مباحث آزمون بعد انداخت. حجم آزمون از آن‌چه فکرش را می‌کرد،‌ بیش‌تر بود. با خودش گفت که آیا می‌تواند این حجم برنامه را تا روز آزمون تمام کند.

نگاهی دقیق‌تر به برنامه‌ی راهبردی انداخت. بخش زیادی از مباحث در هر درس، تکرار و مرور مباحث قبلی بود و فقط مقدار کمی مباحث جدید به آن اضافه شده بود.

می‌دانست که بازخوانی همه‌ی این مباحث وقتی بیش از دو هفته نیاز دارد و به همین دلیل، یک تصمیم جالب برای خودش گرفت: «بازیابی»

حالا می‌توانست مباحثی را که در آزمون بعد تکرار می‌شوند بازیابی کند و بعد به سراغ قسمت‌هایی که یادگیری‌اش ناقص بوده، برود و از طرفی هم با خیال راحت مباحث جدید را برای آزمون بخواند.

روش بازیابی، آرامش او را بیش‌تر کرده بود.