پرتکرارها در امتحانات

با فرا رسیدن فصل امتحانات باید توجه داشت که در منطق و هدف برنامه‌ریزی‌ها و منابع مطالعاتی آمادگی برای امتحانات پررنگ شود.

پرتکرارها در امتحانات

با فرا رسیدن فصل امتحانات باید توجه داشت که در منطق و هدف برنامه‌ریزی‌ها و منابع مطالعاتی آمادگی برای امتحانات پررنگ شود.

افزایش میزان توجه به مطالعه‌ی تشریحی، مبنا قرار دادن کتاب درسی، حل سؤالات تشریحی، توجه به تمام قسمت‌های کتاب درسی و... همگی راهکارهایی هستند که به این مسئله کمک می‌کنند.

یک ابزار کارآمد که می‌تواند به اکثر این راهکارها سنجاق شود، کتاب سؤالات پرتکرار امتحانی است. این کتاب که شامل نمونه‌سؤالات امتحانی سراسر کشور است یکی از بهترین منابع برای تمرین و تکرار و کسب آمادگی برای امتحان است.

لازم است توجه داشته باشید که این کتاب چند ویژگی خاص دارد که هر یک نقش مثبتی در روند آموزشی دارند:

  • سؤالات با پاسخ تشریحی: حل این سؤالات و مراجعه به پاسخ‌نامه‌ی تشریحی به شما کمک می‌کند تا با نحوه‌ی درست حل سؤال آشنا شوید.

  • سؤالات بدون پاسخ تشریحی: حل این سؤالات با به چالش کشیدن ذهن باعث تعمیق یادگیری و محک زدن آموخته‌ها می‌شود.

  • فراوانی سؤالات: تعداد تکرار هر سؤال که در کنار آن نوشته شده است به اهمیت مبحث تأکید می‌کند و درواقع به مطالعه‌ی شما جهت می‌دهد.

  • بارم‌بندی: شناسایی قسمت‌های مهم پاسخ از نظر بارم