چه‌کار کنم که از این بهتر باشم

برای ما هم که درس می‌خوانیم و همگام با برنامه‌ی راهبردی کانون پیش می‌رویم این داستان وجود دارد.

چه‌کار کنم که از این بهتر باشم

مدیر فروش یک کارخانه را در نظر بگیرید.

زمانی که فروش کارخانه خوب نیست اولین سؤالی که به ذهنش می‌رسد این است که چرا فروش خوب نیست و چه‌کار کنم که فروش بهتر شود.

برای ما هم که درس می‌خوانیم و همگام با برنامه‌ی راهبردی کانون پیش می‌رویم این داستان وجود دارد.

باید از خود بپرسیم چرا ترازمان خوب نیست.

دلایل را روی کاغذ بیاوریم. حالا چه‌کار کنیم که از این بهتر باشیم و ترازمان را افزایش دهیم و پیشرفت کنیم؟

باید به نوعی خود را مدیریت کنیم. در این صورت قطعاً به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسیم.