حرکت کنید، به سمت جلو

آرزوی قبول شدن در رشته‌های خوب را در سر بپرورانید؛ زیرا تنها آرزوهای بزرگ هستند که قدرت برانگیختن توان انسان‌ها را دارند.

حرکت کنید، به سمت جلو

آرزوی قبول شدن در رشته‌های خوب را در سر بپرورانید؛ زیرا تنها آرزوهای بزرگ هستند که قدرت برانگیختن توان انسان‌ها را دارند.

به خودتان اجازه دهید که آرزوی قبول شدن در رشته‌ای خوب را داشته باشید. درباره‌ی نوع رشته و دانشگاهی که دوست دارید رؤیایی فکر کنید و خیالبافی کنید. خودتان را به سال‌های آینده ببرید، خودتان را آن‌جایی که می‌خواهید تصور کنید؛ اما مراقب باشید برای رسیدن به رؤیای زیبا همان گونه که باید درس بخوانید.

به رؤیای‌تان احترام بگذارید.

حرکت کنید، به سمت جلو، به سوی هدف.

یکی از عوامل شکست دانش‌آموزانی که هدف دارند اما نتیجه‌ای نمی‌گیرند این است که هیچ گاه حرکت نکرده‌اند و فقط رؤیاپردازی می‌کنند.

باید کارها را متفاوت، به‌تدریج و گام به گام انجام دهید تا جهت شما به طرف تحصیل بهتر، تغییر کند.

آرزوی قبول شدن در رشته‌های خوب و فکر کردن به این رؤیای زیبا نقطه‌ی شروع موفقیت است.