آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 4 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل چهارم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 4 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل چهارم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

اسناد و مدارک مثبته

Evidence

سند حسابداری / سند روزنامه

Journal voucher

دفاتر حسابداری

Accounting books

دفتر روزنامه عمومی

Journal book / journal

دفتر ثبت اولیه

Book of prime original entry

دفتر کل

Ledger

دفتر ثبت نهایی

Book of final entry

دفتر معین

Subsidiary book / subsidiary ledger

تراز آزمایشی

Trial balance

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری