درس 7 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 7 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی را اینجا بیاموزید

درس 7 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


Decorum 

رفتار بجا /ادب

Placate 

آرام کردن/تسکین دادن

Plastic 

پلاستیک/قالب پذیر/نرم

Ossify 

استخوانی شدن/استخوانی کردن

Tirade 

سخنرانی طولانی وشدیداللحن

Seraphic 

وابسته به فرشتگان سرافین

arbitrate 

حکم کردن

Scintilla 

جرقه/اثر

Mar 

آسیب رساندن/اذیت کردن

Venerable 

محترم/قابل احترام ارجمند

Veracity 

صداقت/راستگویی

Verbose 

پرگو/درازگو/گزاف گو

Vex 

آزردن/رنجیدن

Multifarious  

مختلف/گوناگون 

Ethos 

صفات و شخصیت انسان

Repast 

خوراک/ضیافت

Replete 

پر/سرشار

Jargon 

لهجه ی خاص/سخن دست و پا شکسته

Kindle 

روشن کردن/بر افروختن