سرما نخوری کوتی کوتی (معرفی کتاب)

این اثر کتاب دوم از مجموعه قصه‌های کوتی کوتی است. داستان‌ها تمثیلی است و موجب خنده و سرگرمی می‌شود.

سرما نخوری کوتی کوتی (معرفی کتاب)

این کتاب مجموعه‌ی هفت داستان طنز است که شخصیت آن هزارپایی به نام کوتی کوتی است و ماجراهایی که برایش رخ می‌دهد مانند آن چیزی است که در زندگی روزمره‌ی هر کودکی رخ می‌دهد. برای نمونه خودش را به بیماری می‌زند تا مدرسه نرود ولی دستش رو می‌شود یا زمانی که تب می‌کند، پدر ناچار می‌شود سر کار نرود تا با کمک هم پاهای او را پاشویه کنند.

این اثر کتاب دوم از مجموعه قصه‌های کوتی کوتی است. داستان‌ها تمثیلی است و موجب خنده و سرگرمی می‌شود.


نویسنده: فرهاد حسن‌زاده

ناشر: کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان


سرما نخوری کوتی کوتی (معرفی کتاب)