پرورش هوش هیجانی نوجوانان (معرفی کتاب)

کتاب «پرورش هوش هیجانی نوجوانان» بنا بر مقدمه‌ی مترجم، با نگاهی تازه به نوجوانان و نیازهای آنان، راهبردهای تربیتی نوینی را به والدین عرضه می‌کند.

پرورش هوش هیجانی نوجوانان (معرفی کتاب)

کتاب «پرورش هوش هیجانی نوجوانان» بنا بر مقدمه‌ی مترجم، با نگاهی تازه به نوجوانان و نیازهای آنان، راهبردهای تربیتی نوینی را به والدین عرضه می‌کند.

 نوجوان علاوه بر تغییرات فیزیولوژیک با مسائلی نظیر بحران هویت، فشار همسالان و استقلال از والدین روبه‌روست که گذر از این مرحله را برای او دشوار می‌سازد.

در این کشاکش او بیش از هر چیز به هدایت و راهنمایی عاقلانه و مدبرانه نیاز دارد.

این کتاب به والدین کمک می‌کند تا با ابزارهای جدید (محبت و نشاط، تعیین حد و مرز و همبستگی) به عرصه‌ی فرزندپروری نوجوانان گام نهند و راهبردها و فنون خاصی را عرضه می‌کند. 

پرورش هوش هیجانی نوجوانان (معرفی کتاب)


نویسندگان: موریس جی، الیاس استیون

ترجمه: فیروزه کاوسی

ناشر: جوانه رشد