سؤالات متداول (4)

آیا لازم است ترتیب پاسخ‌گویی به سؤالات در هر آزمون حفظ شود؟

سؤالات متداول (4)

آیا لازم است ترتیب پاسخ‌گویی به سؤالات در هر آزمون حفظ شود؟

دفترچه‌ی سؤالات آزمون بر اساس روشی درست و منطقی چیده می‌شود و ترتیب سؤالات به نحوی است که شما در ابتدا به سؤالات حفظی پاسخ می‌دهید و بعد به سراغ درس‌های اصلی می‌روید. همواره به دانش‌آموزان توصیه می‌شود که ترتیب سؤالات را به هم نریزند تا از خطای احتمالی هنگام پر کردن پاسخ‌برگ و جابه‌جا زدن سؤال‌ها جلوگیری شود. از طرفی ورق زدن مدام دفترچه‌ی سؤال و به دنبال درس خاصی گشتن موجب اتلاف وقت شما می‌شود. سعی کنید مطابق با دفترچه‌ی سؤال پیش رفته و جواب هر سؤالی را که حل کردید وارد پاسخ‌برگ کنید.