رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(4)

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(4)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است. بدون شک شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی یکی از ویژگی‌های این رتبه‌های یک‌رقمی بوده است.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.


محمدرسول یزدیان، رتبه‌ی 1 ریاضی منطقه‌ی 2 از قم

من 2 سال عضو کانون بودم و در این 2 سال همیشه برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون برایم اولویت داشت و آن را اجرا می‌کردم. بعد از هر آزمون برنامه‌ی راهبردی را نگاه می‌کردم و برنامه‌ی شخصی خود را برای هفته‌ی بعد می‌نوشتم. در برنامه‌ی شخصی‌ام در هفته‌ی اول برای درس‌های اختصاصی آزمون‌ها وقت بیش‌تری در نظر می‌گرفتم.


علی‌اکبر همتی، رتبه‌ی 4 ریاضی منطقه‌ی 3 از شهر قدس

من 2 سال عضو کانون بودم و همیشه اولویت اصلی برای من برنامه‌ی کانون بود. جمعه شب‌ها برنامه‌ی آزمون را بررسی می‌کردم و برای هفته‌ی بعد برنامه‌ریزی دقیق می‌نوشتم. سرفصل‌های هر درس را یادداشت می‌کردم و مشخص می‌کردم که هر درس را چگونه بخوانم و چند تست تمرین کنم. همیشه مطابق برنامه‌ی راهبردی پیش رفتم و 100 درصد آن را اجرا می‌کردم.