رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(2)

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(2)

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به گفته‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور نقشی تعیین‌کننده در موفقیت آن‌ها داشته است. بدون شک شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی یکی از ویژگی‌های این رتبه‌های یک‌رقمی بوده است.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی درباره‌ی شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی سخن می‌گویند.


نیکان زرگرزاده، رتبه‌ی 10 تجربی کشور از تهران

برنامه‌ی مدرسه‌ی ما در نیم‌سال اول با برنامه‌ی راهبردی کانون کمی متفاوت بود ولی من همیشه سعی می‌کردم خودم را با برنامه‌ی آزمون‌ها هماهنگ کنم. برنامه‌ی کانون بسیار منسجم و کامل بود و همیشه به من حس آرامش می‌داد. من همیشه از نقشه‌ی راهی که برای یک سال در پیش داشتم آگاه بودم. همیشه برای درس‌های زیست و فیزیک سعی می‌کردم پیش‌خوانی داشته باشم و این موضوع کمک بسیاری به من می‌کرد.


احسان باقری، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 3 از میاندوآب

من از کلاس پنجم به کانون آمده بودم؛ بنابراین برنامه‌ی راهبردی را خوب می‌شناختمو مبنای برنامه‌ریزی شخصی من برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون بود. برنامه‌ی راهبردی را موبه‌مو اجرا می‌کردم و هماهنگ با برنامه‌ی کانون بودم. تا آخرین روز  نه از برنامه جلوتر بودم نه عقب‌تر. به دلیل اعتمادی که به برنامه‌ی راهبردی داشتم، روش‌های صحیح مطالعه را پیدا کردم و به‌خوبی درس می‌خواندم و پیشرفت داشتم.