هفت نکته‌ی طلایی اعداد حقیقی

اعداد حقیقی شامل اعداد گنگ وگویا هستند.

هفت نکته‌ی طلایی اعداد حقیقی

برای تسلط کامل بر اعداد طلایی چند نکته را به یاد داشته باشید:

1. اعداد حقیقی شامل اعداد گنگ وگویا هستند.

2. همه‌ی مجموعه‌ها با علامت ریاضی و عضوهای شامل آن را از فصل مجموعه بازخوانی کنید. در اشتراک و اجتماع مجموعه‌ها به آن‌ها احتیاج دارید.

3. نحوه‌ی یافتن یک کسر بین دو کسر را با مخرج مشترک تمرین کنید. در آزمون گذشته از این مبحث سؤال طرح شد.

4. به دست آوردن مقدار عبارت گنگ با توجه به محور یکی از سؤالاتی است که همواره مهم است. از کتاب کار ریاضی نهم این مبحث را تمرین کنید.

5. در بخش قدر مطلق برای به دست آوردن مقدار عبارت زیر رادیکال به مثبت بودن عبارت دقت کنید.

6. برای حل عبارت قدر مطلق در بخش سوم کار در کلاس صفحه‌ی 29 کتاب را یک بار بخوانید.

7. در بخش به دست آوردن مقدار بر روی محور حتما دقت کنید که که آیا شامل عضو هست یا خیر.