قیافه‌ی شعر (ادب پارسی)

هر کس شکل و قیافه‌ای دارد. رنگ پوست بعضی‌ها سفید است و بعضی پوست تیره‌تری دارند.

قیافه‌ی شعر (ادب پارسی)

به نام خالق پروانه و گُل                             صفابخشنده‌ی آواز بلبل

هر کس شکل و قیافه‌ای دارد. رنگ پوست بعضی‌ها سفید است و بعضی پوست تیره‌تری دارند. بعضی‌ها چشم‌های آبی یا سبزرنگ دارند، بعضی چشم‌های قهوه‌ای یا مشکی. استخوان‌بندی صورت افراد با هم متفاوت است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها قیافه‌ی هر کس را تشکیل می‌دهد.

هر شعر هم دارای قیافه‌ای است. آن‌چه قیافه‌ی شعر سنتی را تعیین می‌کند، کلمه‌ی قافیه است.

قافیه‌ها واژه‌هایی هستند که در انتهای بیت شعر می‌آیند. آخرین حرف اصلی آن‌ها یکسان است. جای قرار گرفتن قافیه، قالب شعر را تعیین می‌کند. به قیافه‌ی ظاهری چند شعر دقت کنید؛ یعنی قالب‌های شعری گوناگون:

مثنوی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ *                       ــــــــــــــــــــــــــــــــ *

قطعه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ــــــــــــــــــــــــــــــــ *

ــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ــــــــــــــــــــــــــــــــ *

                                                                                    

رباعی یا دوبیتی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ــــــــــــــــــــــــــــــــ *

ــــــــــــــــــــــــــــــــ *                        ــــــــــــــــــــــــــــــــ *

نکته: علامت «*» نشان‌دهنده‌ی قافیه است.