زنجیر کردن برنامه‌ی راهبردی را به امتحانات و آزمون

برنامه‌ی راهبردی را به امتحانات و آزمون زنجیر کنید. اگر بتوانی زنجیره‌ی خوبی درست کنی آن گاه می‌توانی در بازه‌ی امتحانات هم امتحانات خوبی داشته باشی و هم در آزمون‌ها شاهد پیشرفت خوبی باشی.

زنجیر کردن برنامه‌ی راهبردی را به امتحانات و آزمون

برنامه‌ی راهبردی را به امتحانات و آزمون زنجیر کنید. اگر بتوانی زنجیره‌ی خوبی درست کنی آن گاه می‌توانی در بازه‌ی امتحانات هم امتحانات خوبی داشته باشی و هم در آزمون‌ها شاهد پیشرفت خوبی باشی.

ضمن آن‌که این گونه ذهنت منظم‌تر و آرام‌تر می‌شود و این گونه می‌توانی در برنامه‌ی کاری‌ات نیز شاهد این آرامش و نظم باشی؛ اما چگونه این زنجیره را برقرار کنیم تا بتوانیم در این بازه‌ی زمانی پیروز میدان باشیم؟

اولین گام غافل نبودن است؛ یعنی به بهانه‌ی امتحانات از آزمون غافل نباشید و به بهانه‌ی آزمون‌ها برنامه‌ی امتحانات را بی‌اهمیت جلوه ندهید. دومین گام خواستن است. با تمام وجود اهمیت این زنجیره را بپذیرید و بخواهید که آن را ایجاد کنید. 

سومین گام حفظ آرامش است. آرامشتان را حفظ کنید تا بتوانید بهترین سازنده زنجیره‌ی مطالعاتی‌تان باشید. اما چهارمین گام: در مکان آرامی با برنامه‌ی امتحانات و برنامه‌ی راهبردی خلوت کنید. درنهایت مشترکات هر دو را بیابید. خواهید دید که چگونه این دو همدیگر را به‌خوبی پوشش می‌دهند و سپس شروع به برنامه‌ریزی کنید تا بتوانید پیروزی را از آن خود سازید.