یک تیر و چند نشان

آزمون‌های برنامه‌ای را نیز بهانه‌ای برای امتحانات مستمر و هم‌چنین امتحانت پایان ترم قرار دهید.

یک تیر و چند نشان

همگامی آزمون‌ها با برنامه‌ی کلاس و مدرسه این فرصت را به شما می‌دهد که بتوانید به صورت شایسته و بایسته، هم برای آزمون و هم برای امتحانات مستمرتان آماده شوید.

کافی است هر کدام را بهانه‌ی دیگری کنید. امتحانات‌تان را با علاقه و انگیزه و با هدف پیروزی در آزمون هدفدار کنید و توسط آن‌‌ها آزمون خوبی را برای خود رقم زنید.

 آزمون‌های برنامه‌ای را نیز بهانه‌ای برای امتحانات مستمر و هم‌چنین امتحانت پایان ترم قرار دهید.

آن‌گاه خواهید دید که موفقیت‌‌ها هر کدام در پی دیگری سراغتان را خواهند گرفت. دریابید زنجیره‌ی موفقیت را. پیروزی در امتحانات کلاسی موفقیت در آزمون‌های برنامه‌ای را برای‌تان به ارمغان خواهد آورد و موفقیت در آزمون‌ها در ادامه‌اش موفقیت در امتحانات پایان ترم را ارزانی‌تان خواهد کرد. پس دریابید این فرصت‌ها را تا بتوانید پیروز میدان اصلی باشید و بهترین‌های‌تان را رقم بزنید.