کارنامه و دفتر برنامه‌ریزی

کارنامه‌تان را با دفتر برنامه‌ریزی‌تان ارزیابی کنید. هم‌چنین لازم است برای پیروزی، بر تک تک جوانب و جزئیات ابزارهایی که در اختیارمان قرار داده شده است تسلط پیدا کنیم.

کارنامه و دفتر برنامه‌ریزی

هر آزمون هر چند کم اما پیشرفت می‌کرد. یک روز که بی‌نهایت از پیشرفتش راضی بود و به گفته‌ی خودش این پیشرفت خستگی را از تنش ربوده است بر سر شانه‌اش زدم و گفتم: «حالا وقت آن است که کارنامه‌ات را در جایگاه واقعی‌اش قرار دهی».

با تعجب نگاهم ‌کرد. گفتم: «دفتر برنامه‌ریزی‌ات را می‌گویم. در دفتر برنامه‌ریزی محلی برای ضمیمه کردن کارنامه‌ی آزمون وجود دارد و این کار به تو فرصت می‌دهد که کارنامه‌ات را در کنار دفتر برنامه‌ریزی‌ات بررسی کنی و ببینی که آیا برای آن درسی که ساعت مطالعه‌ی مناسبی اختصاص داده‌ای توانسته‌ای نتیجه‌ی درخوری بگیری، کدام درس‌ها احتیاج به افزایش ساعت مطالعه دارند، کدام درس‌ها برای رشد احتیاج به فرصت دارند، روند مطالعاتی برای کدام درس‌ها خوب است و برای کدام‌ها احتیاج به تغییر دارد».

کارنامه‌تان را با دفتر برنامه‌ریزی‌تان ارزیابی کنید. هم‌چنین لازم است برای پیروزی، بر تک تک جوانب و جزئیات ابزارهایی که در اختیارمان قرار داده شده است تسلط پیدا کنیم.