طبقه‌بندی اطلاعات

برای آن‌که بتوانید به‌خوبی نتایج تلاش‌های‌تان را درو کنید باید اطلاعات را سازمان‌دهی‌شده در ذهن نگهداری کنید تا پیروز میدان باشید.

طبقه‌بندی اطلاعات

کتابخانه یا کتاب‌فروشی‌ای را تصور کنید که  کتاب‌ها با عناوین مختلف از یکدیگر تفکیک نشده باشند. قفسه‌ها ترکیبی از کتاب‌های مختلف باشند و دنیای هر قفسه را نتوان در نگاه اول شناسایی کرد.

آن‌گاه اگر شما مراجعه‌کننده‌ی آن کتابخانه باشید چه حسی خواهید داشت؟ برای برداشتن کتاب مورد نظرتان به کدامین قسمت خواهید رفت؟

آیا غیر از سردرگمی و اتلاف وقت حاصلی خواهید داشت؟

حال تصور کنید که اطلاعات انباشته در ذهن شما حکم همان کتاب‌های در قفسه‌‌ی کتابخانه را دارند که اگر مرتب و منظم در ذهنتان سازمان‌دهی شده باشند به محض رجوع به آن‌ها می‌توانید به سرعت و در کم‌ترین زمان و با آرامش از آن‌ها بهره گیرید و در غیر این صورت اتلاف وقت، سردرگمی و کم‌ترین بازدهی حاصل کارتان خواهد بود.

برای آن‌که بتوانید به‌خوبی نتایج تلاش‌های‌تان را درو کنید باید اطلاعات را سازمان‌دهی‌شده در ذهن نگهداری کنید تا پیروز میدان باشید.