آزمون‌های خاص، استراتژی ویژه (2)

آزمون‌های پوششی و جمع‌بندی آزمون‌های دوره‌ی مطالب هستند که آزمون‌های بی‌بهانه محسوب می‌شوند.

آزمون‌های خاص، استراتژی ویژه (2)

آزمون‌های پوششی و جمع‌بندی آزمون‌های دوره‌ی مطالب هستند که آزمون‌های بی‌بهانه محسوب می‌شوند. اولین ایستگاه جبرانی برای مطالب پایه، آزمون 6 آذر بود. دومین آزمون 9 بهمن و سومین آزمون 7 فروردین 95 برگزار خواهد شد.

با توجه به این‌که در آزمون 6 آذر، چهارهشتم مطالب، مرور و پوشش داده می‌شوند استراتژی هر داوطلب نسبت به برنامه‌ی شخصی خود ویژه و خاص است. با توجه به نتایج و یادگیری‌های خود می‌تواند روش مطالعه‌ی خود را تعیین کند.

سه‌هشتم مطالب قبل در آزمون 6 آذر مرور و جبران می‌شوند که از این دسته آموخته‌ها 6 تست در آزمون مطرح می‌شود و از مطالب جدید 4 سؤال طرح می‌شود.

داوطلبان باهوشی که ذهن خلاق خود را فعال می‌کنند می‌توانند با به‌کارگیری استراتژی بازگشت، مطالب گذشته را تثبیت و تست‌زنی کنند و مطمئناً از بسته‌ی ده‌تایی خود 6 سؤال را با خیالی راحت در کوله‌بار خود حمل می‌کنند.

آزمون‌های گواه یا شاهد را نیز جدی گرفته و با تست‌زنی تست‌های کنکور که در کتاب آبی آمده است مطالب را پایدار کنید.

با توجه به این‌که مطالب آزمون 9 بهمن کل کتاب مطالب پایه است می‌توانید با مطالعه‌ی هدفمند و اجرای استراتژی بازگشت در ایستگاه‌های جبرانی، درصد بالایی از مطالب هر کتاب را به صورت پوششی مرور و جمع‌بندی کنید و با خیال آسوده به سراغ آزمون‌های بی‌بهانه بروید.

مطالب پایه‌ 9 بهمن در آزمون 7 فروردین 95 به صورت پوششی در ایستگاه نوروز تکرار می‌شود و هر داوطلب با استراتژی ویژه‌ی خود می‌تواند مطالب را تثبیت و پایدار کند.

با به‌کارگیری کتاب‌های جمع‌بندی پایه می‌توانید مطالب و مباحث آزمون 7 فرودین را سازمان‌دهی و تثبیت کنید.